ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 Email : narailuangnan@gmail.com

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
4,644
เดือนที่แล้ว
4,644
ปีนี้
8,010
ปีที่แล้ว
21,026
ทั้งหมด
41,346
ไอพี ของคุณ
44.200.171.156

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง

“นาไร่หลวงน่าอยู่ เชิดชูหลักธรรมาภิบาล บริหารการจัดการเด่น เน้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

 

พันธกิจ (Mission)

1. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาสังคม

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมการปลูกยางพารา และไม้เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และยั่งยืน

4.พัฒนาและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

5. ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน นำไปสู่สากลเป็นจุดผ่านแดนถาวร

6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้รองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล

7. พัฒนาการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว เสมอภาค ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี