ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 Email : narailuangnan@gmail.com

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,634
ปีนี้
19,323
ปีที่แล้ว
21,026
ทั้งหมด
52,659
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง

“นาไร่หลวงน่าอยู่ เชิดชูหลักธรรมาภิบาล บริหารการจัดการเด่น เน้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

 

พันธกิจ (Mission)

1. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาสังคม

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมการปลูกยางพารา และไม้เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และยั่งยืน

4.พัฒนาและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

5. ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน นำไปสู่สากลเป็นจุดผ่านแดนถาวร

6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้รองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล

7. พัฒนาการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว เสมอภาค ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี