ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 Email : narailuangnan@gmail.com

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
4,644
เดือนที่แล้ว
4,644
ปีนี้
8,010
ปีที่แล้ว
21,026
ทั้งหมด
41,346
ไอพี ของคุณ
44.200.171.156

ข้อมูลบริการ

ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือ อาจเปิดเผยได้

  1. เรื่องต่าง ๆ หรือมติคณะผู้บริหารที่ยังคงชั้นความลับ
  2. เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะผู้บริหาร ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือสถาบัน
  3. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารที่เป็นการประชุมลับหรือเรื่องหรือประเด็นอภิปรายที่ไม่มีการยืนยันมติคณะผู้บริหาร
  4. ประวัติพนักงาน ลูกจ้างของอบต.
  5. ประวัติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.
  6. ประวัติผู้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบต.
  7. เอกสารทะเบียนราษฎร
  8. หนังสือลับ ที่ประทับตรา ลับ ลับมาก ปกปิด
  9. ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขต อบต.

ปี พ.ศ. 2558

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับอาสาสมัครอเมริกันและอาสาสมัครอเมริกันในประเทศไทย
คู่มือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ปี พ.ศ. 2556

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
คู่มีอการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

     - สารบัญ 
     - คู่มือฯ แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คู่มือการบันทึก e-GP
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2555

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS)

     - การแก้ไขชั้นข้อมูลแผนที่ (ข้อมูลหาย)
     - การสำรองข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
     - การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษี (ดำเนินการเสร็จแล้ว) /(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด เพื่อให้บริการสาธารณะนอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น

คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     - ปก คำนำ สารบัญ และวัตถุประสงค์ของคู่มือ
     - ส่วนที่ ๑ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์
     - ส่วนที่ ๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

     - คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3
คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือ รอบสาม ระดับขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ -ปีงบประมาณ 55

คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

     - คู่มือ นาปรังปี 54-55
     - ภาคผนวกที่ 2 แผนผัง+จำนำ /ภาคผนวกที่ 3 แบบขึ้นทะเบียนข้าวรอบที่ 2 ปี 54-55 /ภาคผนวกนาปรัง ปี 5455
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

คู่มือระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ สถ.

     - รูปแบบ Classic /รูปแบบ Calendar

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

     - บทนำ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5-1 บทที่ 5-2

ปี พ.ศ. 2554

คู่มือการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

     - ปก สารบัญ หน้า 1-26 หน้า 27-47 หน้า 48-59 หน้า 60-80 หน้า 81-86 หน้า 87-114 หน้า 115-126 หน้า 127-148 หน้า 149-155
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการใช้งานระบบTemplate เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
คู่มือการใช้งานระบบ E-form
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการจัดทำมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

     - (ส่วนที่ ๑) /(ส่วนที่ ๒)

คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง

     - วิธีการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ส่วนที่ 6 ส่วนที่ 7 ส่วนที่ 8
     - วิธีการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลฯ ในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4
คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
     - การจัดทำประวัติทางหลวงท้องถิ่น
     - ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
     - ความเป็นมาและความสำคัญของทางหลวงท้องถิ่น
     - วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
     - สัญลักษณ์และคำย่อ
     - แบบชั้นทางหลวงท้องถิ่น 1 /ท้องถิ่น 2 /ท้องถิ่น 3 /ท้องถิ่น 4 /ท้องถิ่น 5
     - ตัวอย่างทางเชื่อม /ทางเชื่อมทางหลวง /ทางข้ามทางรถไฟ
     - วิธีการยกโค้งและขยายผิวจราจรทางโค้ง
     - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นรองพื้นทางลูกรัง /ชั้นพื้นทางหินคลุก
     - การเสริมเหล็กถนน คสล.
     - ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมีรอยต่อ /ไม่มีรอยต่อ
     - ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมีรอยต่อแบบมีรางเปิดแบบมีฝาปิด /ไม่มีรอยต่อแบบมีรางเปิดแบบมีฝาปิด
     - ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมแบบ ก. /แบบ ข. /แบบ ค.
     - ถนน CAPE SEAL /ถนน D.B.S.T /ถนน ASPHALT CONCRETE /ถนนลูกรัง /ถนนลาดยางดินซีเมนต์
     - ข้อกำหนดการก่อสร้าง 1 /ข้อกำหนดการก่อสร้าง 2
     - ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ 1 /ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ 2
     - ถนนดินซีเมนต์ /ข้อกำหนดถนนดินซีเมนต์ 1 /ข้อกำหนดถนนดินซีเมนต์ 2
     - ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์
     - แสดงวิธีการก่อสร้างขยายคันทางลงในคูน้ำ
     - SAND EMBANKMENT
     - ทางที่ถมสูงและตัดลึก
     - การปลูกหญ้า /การปลูกหญ้าแฝก
     - มาตรฐานการปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง
     - ป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือน /ป้ายบังคับ 1 /ป้ายบังคับ 2 /ป้ายเตือน 1 /ป้ายเตือน 2 /ป้ายเตือน 3 /ป้ายแนะนำ
     - การติดตั้งป้ายจราจรแบบป้ายเดี่ยว /ป้ายจราจรแบบป้ายชุด
     - เครื่องหมายจราจรบนผิวทางตีเส้นจราจร 1 /เครื่องหมายจราจรบนผิวทางตีเส้นจราจร 2
     - เครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภทข้อความ /เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
     - หลักกิโลเมตร /หลักนำโค้งและหลักเขตทาง

คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.

     - บทที่ 1 /บทที่ 2 /บทที่ 3 /บทที่ 4 /บทที่ 5 /บทที่ 6 /บทที่ 7

คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.

     - บทที่ 1 /บทที่ 2 /บทที่ 3 /บทที่ 4 /บทที่ 5 /บทที่ 6 /บทที่ 7 /บทที่ 8 /บทที่ 9

ปี พ.ศ. 2553

คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คู่มือเล่มที่ 3)

ปี พ.ศ. 2552

คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.

     - คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 5) (เล่ม 1)
     - คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) (เล่ม 2)

คู่มือการมอบอำนาจให้จังหวัด - คำสั่งการมอบอำนาจ

     - สำนักนายกรัฐมนตรี /กระทรวงการคลัง /กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     - กระทรวงคมนาคม /กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /กระทรวงพลังงาน /กระทรวงพาณิชย์
     - กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงยุติธรรม /กระทรวงแรงงาน /กระทรวงวัฒนธรรม /กระทรวงศึกษาธิการ /กระทรวงสาธารณสุข /กระทรวงอุตสาหกรรม

คู่มือการมอบอำนาจให้จังหวัด - บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

     - บัญชีสำนักนายกรัฐมนตรี /บัญชีกระทรวงการคลัง /บัญชีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /บัญชีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /บัญชีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     - บัญชีกระทรวงคมนาคม /บัญชีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /บัญชีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /บัญชีกระทรวงพลังงาน /บัญชีกระทรวงพาณิชย์
     - บัญชีกระทรวงมหาดไทย /บัญชีกระทรวงยุติธรรม /บัญชีกระทรวงแรงงาน /บัญชีกระทรวงวัฒนธรรม /บัญชีกระทรวงศึกษาธิการ /บัญชีกระทรวงสาธารณสุข /บัญชีกระทรวงอุตสาหกรรม
คู่มือการใช้งานสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

     - ปกหน้า คำนำ สารบัญ /บทที่ 1 บททั่วไป /บทที่ 2 แนวทางการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน /บทที่ 3 คำแนะนำการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Cooperation Manual)
     - คำนำ /สารบัญ /บทที่ 1 บทนำ /บทที่ 2 ขั้นตอนการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - บทที่ 3.1 การจัีดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - บทที่ 3.2 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - บทที่ 3.3 การจัดทำระเบียบศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - บทที่ 3.4 การจัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - บทที่ 3.5 การบริหารจัดการงบประมาณของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - บทที่ 3.6 การทำบัญชีของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - บทที่ 3.7 การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - บทที่ 3.8 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - บทที่ 3.9 การรับภาคีสมาชิกใหม่-การยกเลิกสมาชิกภาพ-การแก้ไขรายละเอียดบันทึกข้อตกลงและการยกเลิกศูนย์ความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - รายชื่อระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ประเด็นถาม-ตอบข้อหารือในการทำงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - รายชื่อคณะผู้จัดทำคู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
     - ภาคผนวก (รายชื่อระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
     - ภาคผนวก 1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรื่อง แนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ภาคผนวก 2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1735 ลงวันที่ 6 กันยายน 2548 เรื่องการจัดระบบการบริหารเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ภาคผนวก 3 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.3/ว819 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่องปรับระบบการบันทึกบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเข้าสู่ระบบการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
     - ภาคผนวก 4 หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 เรื่องการพิจารณาระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3, ส่วนที่ 4, ส่วนที่ 5, ส่วนที่ 6
     - ภาคผนวก 5 หนังสือกรมการปกครองที่ มท 0313.4/ว72 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 เรื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3, ส่วนที่ 4, ส่วนที่ 5, ส่วนที่ 6, ส่วนที่ 7, ส่วนที่ 8, ส่วนที่ 9, ส่วนที่ 10, ส่วนที่ 11, ส่วนที่ 12, ส่วนที่ 13, ส่วนที่ 14 , ส่วนที่15, ส่วนที่16, ส่วนที่17, ส่วนที่ 18, ส่วนที่ 19, ส่วนที่ 20, ส่วนที่ 21
     - ภาคผนวก 6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
     - ภาคผนวก 7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543
     - ภาคผนวก 8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
     - ภาคผนวก 9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
     - ภาคผนวก 10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538
     - ภาคผนวก 11 บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ กจ 03 จังหวัดกาญจนบุรี
     - ภาคผนวก 12 บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ รย 13 จังหวัดระยอง
     - ภาคผนวก 13 บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ลป 07 จังหวัดลำปาง
คู่มือการใช้งาน (User Manual) โครงการจัดทำแผนแม่บทระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ปกหน้า /สารบัญ /บทนำ /บทที่ 1 คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) /บทที่ 2 คู่มือการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน สำหรับผู้นำเข้าข้อมูล /บทที่ 3 คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบ
คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ปกหน้ัา /คำนำ /สารบัญ /บทที่ 1 บทนำ /บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก /บทที่ 3 การดูแลเด็กเล็ก /บทที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก /บทที่ 5 การประเมินและรายงานผล
     - บทที่ 6 การจัดการชั้นเรียน /บทที่ 7 การสร้างความสัมพันธ์กับบ้านและชุมชน /บทที่ 8 การจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ /บทที่ 9 การวิจัยในชั้นเรียน
     - ภาคผนวก - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง /บรรณานุกรม - คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 246/2547 /ปกหลัง

คู่มือแนวทางการพัฒนา "โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง"

     - ปกและคำนำ /สารบัญ /ส่วนที่ 1 แนวคิดการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง /ส่วนที่ 2 กิจกรรม โครงการ พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง
     - ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การประเมินผลโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง /ส่วนที่ 4 ตัวอย่างกิจกรรม โครงการที่ต้องดำเนินการ /ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2549-2551

     - ปกหน้า /คำนำ /สารบัญ /ส่วนที่ 1 บทนำ /ส่วนที่ 2 องค์กรรับผิดชอบ /ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
     - ส่วนที่ 4 เค้าโครงและเนื้อหาสาระสำคัญของแผนอัตรากำลัง 3 ปี /ส่วนที่ 5 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี /ส่วนที่ 6 ภาคผนวก /คณะผู้จัดทำ

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     - ปกหน้า /คำนำ /สารบัญ /บทนำ /ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควรรู้
     - แผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 เมษายน 2548 /แบบรายงานและคำอธิบาย /ภาคผนวก /คณะผู้จัดทำ /ปกหลัง