คณะผู้บริหาร


นายณรงค์ฤทธิ์ สิริวงศ์วรพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง
 
 
นายสวิง จันต๊ะเสน
รองนายก อบต.นาไร่หลวง
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายจรัล ปทุมไพโรจน์
ประธานสภา อบต.นาไร่หลวง

    นายเผชิญ ทองสุข
 รองประธานสภา อบต.นาไร่หลวง
    นายไวพจ ทิศสุกใส
 เลขานุการสภา อบต.นาไร่หลวง

นายแมน  ทุ่งทองโรจนะ
 ส.อบต. หมู่ที่  ๑

 นายสนิท  ธงหิมะ
ส.อบต. หมู่ที่  ๒

นายเสกสรร  ธงหิมะ
ส.อบต. หมู่ที่  ๓

นายประวัติ  ทองสุข
ส.อบต. หมู่ที่  ๓

นายเผชิญ  ระลึก
ส.อบต. หมู่ที่  ๔

นางวิรากานต์  ศุภรโกมล
ส.อบต. หมู่ที่  ๔

นายศรีลัย  แคแดง
ส.อบต. หมูที่  ๕

นายเพทาย  สนนา
ส.อบต. หมู่ที่  ๕

นายชัยยนต์  แซ่เติ๋น
ส.อบต. หมู่ที่  ๖
 
นางลัดดา  ปะละสี
ส.อบต. หมู่ที่  ๗

นายนิรันดร์  ตระกลทรัพย์ดี
ส.อบต. หมู่ที่  ๘

นายอรุณศักดิ์  สกุลวรภัทร
ส.อบต. หมู่ที่  ๙

นายพรชัย เทียนรุ่งสวัสดิ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

นายสมหวัง วิวัฒนาวิลัย
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page