องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ได้ยกฐานะจากสภาตำบลนาไร่หลวง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากสภาตำบลนาไร่หลวง มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน ๓ ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และฉบับปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร จนถึงปัจจุบัน ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล

   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page