ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ ( ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน )

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านและตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง
ตั้งอยู่ เลขที่ 200 หมู่ที่ 5 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดน่าน 75 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสองแคว 500 เมตร เนื้อที่โดยประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง มีจำนวน 190 ตารางกิโลเมตร หรือ 118,750 ไร่

1.2 ลักษณะพื้นที่ เขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลผาตอ และตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

หมายเหตุ : วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ ตามชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ในส่วนที่มีการสำรวจขอบเขตพื้นที่ทำกินรายแปลงของเกษตรกร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page