วิสัยทัศน์ (Vision)

 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง

“นาไร่หลวงน่าอยู่ เชิดชูหลักธรรมาภิบาล บริหารการจัดการเด่น เน้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”


พันธกิจ (Mission)

  1. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาสังคม
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมการปลูกยางพารา และไม้เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และยั่งยืน
  4. พัฒนาและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
  5. ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน นำไปสู่สากลเป็นจุดผ่านแดนถาวร
  6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้รองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล
  7. พัฒนาการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว เสมอภาค ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page