นายณรงค์ฤทธิ์ สิริวงศ์วรพัฒน์
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง